folkets hus
kusmark

Allmänna ordningsregler vid förhyrning av Folkets Hus, Kusmark.


2021-09-15

• Hyresgäst och ansvarig ledare ska vara över 25 år och myndig.
• Hyresgäst eller ansvarig ledare ansvarar för ordningen i lokalen under pågående verksamhet och att inga utomstående vistas i lokalerna.
• Hyresgäst eller ansvarig ledare är skyldig att ta del av handlingsplan vid brand.
• De förhyrda lokalerna får tas i bruk enligt den beställda tiden. Observera! I den beställda tiden ska ingå tid för att ställa i ordning lokalen före och efter verksamheten. Vid ommöblering ska hyresgästen återmöblera till ursprungligt skick.
• De förhyrda lokalerna ska städas inom beställd tid enligt rutin som finns på att läsa på städvagnen.
• Utemiljön ska vara fri från skräp. Fimpar i avsett kärl utanför entrén.
• Sopor ska hyresgäst själv ansvara för och ta med till egen soptunna alternativt återvinningscentral.
• De förhyrda lokalerna ska utrymmas på fastställd tid.
• Skador eller fel på utrustning och inredning som orsakats av hyresgästen ska ersättas av hyresgästen samt snarast möjligt anmälas till bokningsansvarig.
• Innan lokalen lämnas ska hyresgästen eller den ansvarige ledaren se till att fönster och dörrar är stängda och att belysningen är släckt.
• När städningen är undermålig vid efterbesiktning och hyresgästen inte kan komma tillbaka och städa; debiteras 1000kr.
• Förlorade tillhörigheter och värdesaker ersätts inte.
• Rökförbud gäller i alla lokaler.
• Djur får ej vistas i lokalerna.
• Ordningsregler som finns uppsatta i lokalen ska respekteras.
• Hyresgäst eller ansvarig ledare får inte överlåta nyckel till obehörig person eller till person under 20 år.
• Berättigade klagomål om hyresgästens sätt att följa dessa ordningsregler och i övrigt fyllgöra sina skyldigheter kan leda till avstängning från lokalerna och eventuellt skadestånd.
• Arbetsinställelse, blockad, eldsvåda eller annat som är att hänföra till ”force majeure” fritar parterna från berörda förpliktelser i detta kontrakt.
• Nödvändiga reparationer och underhåll kan tillfälligt bryta gällande kontrakt.
• Publika eller andra arrangemang kan tillfälligt bryta gällande kontrakt.